Room Type
Occupancy
Conditions
Reservation
 • ONLY 3 LEFT AT THIS PRICE

  Prices are per room for 6 nights Included: 11 % TAX, 3 % city tax, All-Inclusive.
  ฿ per night
 • PLENTY AVAILABLE

  Prices are per room for 6 nights Included: 11 % TAX, 3 % city tax, All-Inclusive.
  ฿ per night
 • ONLY 5 AVAILABLE

  Prices are per room for 6 nights Included: 11 % TAX, 3 % city tax, All-Inclusive.
  ฿ per night
 • ONLY 3 LEFT AT THIS PRICE

  Prices are per room for 6 nights Included: 11 % TAX, 3 % city tax, All-Inclusive.
  ฿ per night

ขั้นตอนในการจองห้องพัก

เลือกห้องพัก และวันในการเข้าพัก

เมื่อได้รับการยืนยันสถานะห้องว่างและพร้อมให้เข้าพัก ระบบจะทำการส่งอีเมล์ไปยังลูกค้า พร้อมทั้งรายละเอียดในการชำระเงิน
ให้ลูกค้าทำการชำระเงินโดยการโอน

เมื่อทำการโอนเงินตามจำนวนที่ระบุเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าเข้าไปยังเพจแจ้งการชำระเงินพร้อมทั้งใส่ข้อมูลรายละเอียดในการชำระเงิน

เมื่อได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมล์แจ้งไปยังลูกค้าว่าห้องพักได้รับการยืนยันในการจองเรียบร้อยแล้ว

HAVE ANYTHING TO ASK US?

CALL US AT: 1 800 956 756 CONTACT US BY EMAIL

Prices are subject to change. Please see our Privacy Policy for more info